Vedtekter for Runar idrettsfritidsordning

Vedtekter for Runar idrettsfritidsordning

§ 1          Hovedprinsipper for IFO

  • Å gi barn muligheter til å leke og være fysisk aktivitet
  • Å gi barn omsorg og trygghet
  • Å gi barn mulighet til å prøve mange forskjellige idretter.

 

§ 2          Målgruppe

Idrettsfritidsordningen (IFO) er et frivillig aktivitets og omsorgstilbud etter skoletid for barn på 1.-4. trinn.

 

§ 3          Eierforhold, styring og ledelse

IFO drives av Runar idrettslag underlagt hovedstyret i Runar.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av IFO, i samarbeid med hovedstyret.

Ansettelser IFO foretas av daglig leder av IFO og administrasjons sjef.

Ansatte skal ha relevant utdanning/erfaring, og være personlig egnet til jobben.

Gyldig politiattest må fremlegge før ansettelse.

§ 4          Pedagogikk

IFO er en viktig sosialiseringsarena hvor vi ønsker at barna skal få oppleve glede, mestring, trygghet, vennskap og respekt i samspill med andre barn. På IFO skal barna oppleve gleden over å være i aktivitet, sammen med andre barn, og med oppfølging fra trygge omsorgsfulle voksne. Det skal legges til rette for at barna mestre nye utfordringer, både fysisk og sosialt.

Vi ønsker å skape bevegelsesglede blant barn gjennom variert aktivitet der barna blir sett og hørt. Barn skal både lære å gi og ta ansvar gjennom lek og kunne utfolde seg i et mobbefritt og trygt miljø.

IFO tilbyr leksehjelp.

I planleggingen og organiseringen av aktivitet legges det vekt på motivering, aktivisering og individualisering for å skape gode mestrings opplevelser.

§ 5          Bemanning

Daglig leder vil være ansatt i inntil 100% stilling. I tillegg vil det ansettes assistenter ut fra en vurdering på antall barn, aktivitet og andre behov. Det beregnes i utgangspunktet min. 1 voksen pr 15 barn.

§ 6          Leke- og oppholdsarealer

Lokalisert i Runar hallen, og med bruk av idrettslagets utearealer og nærmiljø.

§ 7          Opptaksmyndighet og kriterier

Daglig leder mottar søknad og tildeler plass etter følgende kriterier:

Plass tildeles barn fra 1. t.o.m. 4. trinn.

Søknad er nettbasert, og det er fortløpende inntak. Søknadsskjema fremkommer på idrettslagets nettside.

Alle barn som går på IFO må være medlem av IL Runar og være forsikret via medlemskapet.

 

§ 8          Åpningstid

  • IFO holder åpent hver dag fra skoleslutt til 17.00 ut fra lokale behov.
  • I skolens sommerferie (juni og august) er åpningstiden 07.30-17.00.
  • IFO åpent alle hverdager. IFO holder stengt 4 uker i juli. IFO er åpen mellom jul og nyttår og i påske dersom det er tilstrekkelig antall barn.
  • I øvrige skoleferier forbeholder vi oss retten til å stenge enkelte dager dersom det er mindre enn 5 barn påmeldt pr dag. Daglig leder sender ut påmelding pr e-post i god tid før ferie.

§ 9          Foreldrebetaling

IL Runar fastsetter satsene for opphold i IFO. Nye satser gjelder ved nytt skoleår og skal senest varsles 2 måneder før oppstart.

Gjeldende satser:

Betalingsfrist er den 10. i hver måned, unntatt juli som er betalingsfri.

Det faktureres kun for hele måneder. Oppstart midt i en måned må det betales for hele måneden.

Ved uforutsette hendelser, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke IFO erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste og lignende til foresatte.

Foresatte kan ikke kreve fratrekk dersom de tar ut ferie på andre tidspunkt

§ 10       Matservering

IFO tilbyr brødmat/frukt 4 dager pr uke, samt varmmat 1 dag pr uke.

§ 11       Oppsigelse/endring av plass

Oppsigelse av plass i IFO må skje skriftlig til daglig leder med 1 måneds varsel.

Opphøret effektueres den 1. i måneden.

Det samme gjelder dersom man enddrer oppholdet i løpet av skoleåret.

2 måneders manglende betaling vil medføre skriftlig oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

Dersom betaling ikke skjer til avtalt tid blir det sendt purring og purregebyr blir pålagt.

Ved for sen betaling blir det pålagt forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente (9,25 prosent p.a. fra 1 jan 2015 ved forskr. 12 des 2014 nr. 1594.). Det vil bli beregnet forsinkelsesrente fra forfallsdag til betaling skjer.

§ 12       Årsplan

Daglig leder for IFO utarbeider årsplan og ukeplaner for aktiviteten på IFO.

§ 13       Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres i løpet av året. Endringer må vedtas av IL Runar ved hovedlaget i samarbeid med daglig leder ved IFO.

§ 14       Generelle bestemmelser

Ved barns sykdom/fravær skal det meldes fra til IFO.

§ 15       Forsikring

Alle barna er forsikret gjennom IL Runar via medlemskap.

§ 16       Taushetsplikt og politiattest

Alle ansatte i IL Runar IFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13. Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i IFOs regi, skal pålegges samme taushetsplikt. Alle ansatte i IFO avkreves politiattest.

IFO er ansvarlige for bilder som tas i deres regi. Allerede før bildet i det hele tatt tas, må man ha et samtykke fra de foresatte. Foresatt undertegner på samtykkeskjema der det kommer tydelig frem hva de foresatte faktisk samtykker til.

 

Sist revidert 09.08.18

Kalender

Januar
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

18.01.2021
Påmelding IFO januar 2021

12:00 - 17:00

Runarhallen